2024. június 16., vasárnap
PETŐFIRŐL MÁSKÉNT – 200 ÉVE SZÜLETETT PETŐFI SÁNDOR (16.)

Negyvenháromezren szavalták Petőfit

A Jó Pajtás 1973-as jubileumi Petőfi Sándor-szavalóversenye

Soha nem volt még ennyiféle programot felölelő, ennyi személyt megszólító, ekkora összefogással készülő jubileumi rendezvény Vajdaságban, mint most, a nagy magyar költő születésének 200. évfordulója kapcsán Mozdulj! Petőfi! címmel. Lapunk Hétvége mellékletében egy, heti rendszerességgel megjelenő sorozat indul Petőfiről másként címmel, amely szerves része a programsorozatnak.

Vidékünkön számos alkalommal tartottak már Petőfi Sándorhoz köthető szavalóversenyt. Az idei évben is a költő születésének 200. évfordulója kapcsán a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ, a Vajdasági Versmondók Egyesülete és a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ közösen hirdetett Petőfi-szavalóversenyt. Mindez idáig az egyik legtömegesebb ilyen rendezvény talán a Jó Pajtás 1973-as jubileumi Petőfi Sándor-szavalóversenye volt, amelyen 43 ezer diák vett részt és a versenyhez kapcsolódóan egy Petőfi-verseskötetet is kiadtak, nem kevesebb, mint 23 ezer példányban. Jelen írásunkban az 50 évvel ezelőtti megmérettetést elevenítjük fel napilapunk korabeli lapszámai segítségével.

PETŐFI-VERSESKÖTET 23 EZER PÉLDÁNYBAN

Az általános iskolások lapja, a Jó Pajtás 1966-ban tartotta meg először a nyelvápolás célját szolgáló nyelvművelő versenyét, amelyet aztán hagyományosan minden évben megrendeztek. A versenybe több, mint húszezer jugoszláviai magyar diákot vontak be. 1971-ben a Jó Pajtás szerkesztősége ezért a munkájáért a köztársasági művelődési közösség Vuk-díját is megkapta. 1973-ban volt Petőfi Sándor születésének 150. évfordulója. Így a nyelvművelő versenyt abban az évben e jubileum jegyében szervezték meg, mint Petőfi Sándor-szavalóversenyt. E versenyt aztán minden eddiginél több diák részvételével tarthatták meg.

A Jó Pajtás Petőfi él! című kiadványának borítója

A Jó Pajtás Petőfi él! című kiadványának borítója

A szavalóverseny előkészületei már 1973 első napjaiban elkezdődtek. Mindenek előtt a Jó Pajtás egy versválogatást adott ki Petőfi Sándor legszebb lírai költeményeiből, Petőfi él! címmel, amelyből a résztvevő diákok készülhettek a közelgő megmérettetésre. A Magyar Szó 1973. január 27-ei száma egy rövid hírben közölte, hogy a gyermeklap hamarosan megjelenteti e kiadványát. E szerint a válogatás dr. Dávid Andrásnak, a Tartományi Tankönyvkiadó igazgatójának a munkája volt. A kiadvány ára pedig mindösszesen 5 dinár volt. Viszonyításképp: ekkoriban egy Magyar Szó 1 dinárba került. Napilapunk február 11-ei számában aztán Egy hasznos szavalókönyv címmel részletesen is bemutatta a Jó Pajtás könyvét, amely 128 oldalas volt és 97 verset tartalmazott. A költemények 16 témakörbe voltak sorolva, a gyermekkori emlékképek fölvillantásától kezdve (Arany Lacinak; Szeget szeggel; Disznótorban stb.), a tájleíró és a hazaszeretet tüzét fellobbantó (Szülőföldem; Az alföld; A Tisza; Kiskunság; Falun stb.) vagy a legszebb szerelmes (A négyökrös szekér; a Reszket a bokor, mert; Minek nevezzelek; Szeretlek, kedvesem; Szeptember végén stb.) és forradalmi költeményekig. Ez utóbbiak közül a kötet szerkesztője, Dávid András elsősorban azokat válogatta ki, amelyek nemcsak magyar vonatkozásúak, hanem általános, nemzetközi érvényűek, mint például A kutyák dala;

A farkasok dala; A rab oroszlán; Az őrült; A királyokhoz; A nép; A nép nevében; a Föltámadott a tenger; az Egy gondolat bánt engemet; az 1848; az Európa csendes, újra csendes. Az ismertető szerzője, Szűcs Imre, írásában azonban a kötet bemutatása mellett annak hiányosságaira is rámutatott.

„Mégis, kritikai megjegyzésként és jószándékkal, hadd jegyezzük meg azt is, hogy a kötet anyagának 16 témakörre – ciklusra – való felosztását több helyütt is esetlegesnek és erőltetettnek tartjuk, s az így választott cikluscímek sem mindig a legtalálóbbak (Pusztán születtem, a pusztán lakom; A kék virág tiszta búza között terem; A természetnek tövises vadvirága vagyok én). A kötet két rosszul kiválasztott verse, a Legszebb versem és a Dicsőséges nagy urak – a kötetből hiányzó vers pedig A tél halála, a Rongyos vitézek, a Respublika, az Apostol (11. részlete), a János vitéz néhány részlete (a legkisebbek miatt) és a Nézek, mézek kifelé... című vers” – fogalmazta meg kritikáját Szűcs Imre.

A Magyar Szó tudósítása az 1973. május 20-ai számban

A Magyar Szó tudósítása az 1973. május 20-ai számban

A Magyar Szó március 11-ei számából kiderül, hogy a versválogatás nem kevesebb, mint 23 ezer példányban jelent meg, és az szinte napok alatt elfogyott. Emellett a Jó Pajtás szerkesztősége kiadta a Petőfi él! című kötet keménykötésű, úgynevezett „bibliofil” kiadását is, 500 számozott példányban.

A SZÉP SZÓ ÜNNEPE

Közben a szavalóverseny előkészületei is zajlottak. A jelentkezők száma a Petőfi él! példányszámához hasonlóan igen magas volt, olyannyira, hogy a Magyar Szó március 25-ei számában egy külön írásban hívták fel rá a figyelmet, amely a Harmincezren Petőfit szavalnak címet viselte és Fehér István volt a szerzője.

„Mindig meghökkentettek a nagy számok, talán azért, mert a tömegen, a pontosan meghatározott, de még sem érzékelhető nagyságon kívül mást nem tudtak felidézni bennem. Most azonban mégis arra kényszerültem, hogy a nagy szám bűvöletét hívjam segítségül.

A szavalóverseny aranyérmesei a Magyar Szó 1973. május 21-ei számában megjelent képen

A szavalóverseny aranyérmesei a Magyar Szó 1973. május 21-ei számában megjelent képen

A Jó Pajtás hagyományos, nyelvművelő versenyére 150 iskola, óvoda és napközi 30 000 diákja, óvodása jelentkezett. Ez a szűkszavú, a rideg tényeken kívül semmi mást nem közlő hír késztetett arra, hogy szóvá tegyem gyermeklapunk anyanyelvápolási törekvését. Azt is be kell vallanom, hogy gyanakodva fogadtam a hírt; nem túlzás 30 000 diákot emlegetni? Kiderült, hogy nem, sőt az is kiderült, hogy az előző versenyek mindegyikén húszezernél több részvevő volt, ezen kívül az is, hogy több ezer szláv ajkú, magyar nyelvet tanuló kis diák is már nagyban készülődik az osztály- és iskolaversenyekre.

Sohasem hittem volna, hogy Jugoszláviában egy magyar nyelvű könyvet 23 000-es példányszámban lehessen kiadni, eladni. Pedig lehet, sőt még többet is lehetett volna. A Jó Pajtás nyelvművelő versenyét az idén egybekötik Petőfi Sándor költészetével, születésének 150. évfordulójával. Erre a célra adtak ki egy Petőfi verseinek válogatását tartalmazó kötetet, ahogy már említettem, 23 000 példányszámban, és valóban olcsón: egy kötet ára 5 dinár.

Akár be is fejezhetném írásomat, hiszen az idézett adatok – kivételesen – önmagukért beszélnek. Azt azonban még el kell mondanom, hogy gerincbizsergető érzés arra gondolni: harmincezer kisdiák és óvodás ismerkedik Petőfivel, ismerteti környezetével. Mert bármennyire is az iskolák falai közé szorítjuk ezt a megmozdulást, nem maradhat meg a falak között, áthullámzik fölöttük, kitüremlik a réseken, szétszivárog a falvakban, városokban, tanyákon... Harmincezer diák és óvodás szülei kísérik figyelemmel gyermekük verstanulását, a versenyen való szereplését” – írta napilapunkban Fehér István.

Magát a szavalóversenyt 1973. május 19-én és 20-án tartották meg Újvidéken, méghozzá a fentiekben leírtakkal ellentétben 30 ezernél jóval több, 43 ezer résztvevővel. A május 20-án megjelenő Magyar Szóban megjelent tudósításban szintén a résztvevők magas számát emelték ki.

„Hosszadalmas, de szép és izgalmas előkészület után tegnap és ma befejező szakaszához érkezett a Jó Pajtás idei szavalóversenye. A Petőfi-jubileum jegyében megrendezett hagyományos nyelvművelő vetélkedő minden eddiginél tömegesebb volt. Vajdaságból, Baranyából és Muravidékről mintegy kétszáz iskola 43 000 diákja vett részt rajta. Valamennyien a Jó Pajtás Petőfi él! című kiadványából választották ki a nekik leginkább tetsző, verset.
Külön eseményt és színfoltot jelentett a nyelvművelő vetélkedőn az a tény, hogy a magyar anyanyelvű általános iskolásokon kívül háromezer szerbhorvát, illetve szlovén anyanyelvű pajtás is Petőfi-költeményeket mondott.

A verseny eredményét a Magyar Szó 1973. május 21-ei számában közölték

A verseny eredményét a Magyar Szó 1973. május 21-ei számában közölték

Tegnap délelőtt az újvidéki Munkásegyetemen 30 – 50-es csoportokban az elődöntő küzdelmeit bonyolították le – ma délelőtt 10-kor pedig az Újvidéki Rádió M-stúdiójában a legjobbak vetélkedőjét rendezik meg” – olvashatjuk a napilapban.
A verseny végéről és a nyertesekről a Magyar Szó május 21-ei számban olvashatunk. E szerint a Jó Pajtás nagydíját, az aranyérmet, Kovács Zsuzsanna, a magyarkanizsai Ady Endre iskola, Ciger Valéria, a szabadkai Ivo Lola Ribar iskola, Dojnić Dejana, a topolyai Csáki Lajos iskola diákja, valamint a nagybecskereki Október 2. iskola önképzőköre érdemelte ki.

FELHASZNÁLT IRODALOM

Németh Ferenc: Arany, Jókai és Petőfi kultusza a Vajdaságban. Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar. Szabadka, 2014.

Szűcs Imre: Egy hasznos szavalókönyv. A Jó Pajtás Petőfi-kiadványa. Magyar Szó 1973. február 11.

Fehér István: Harmincezren Petőfit szavalnak. Magyar Szó 1973. március 25.

Rövidesen az olvasók és a versenyzők kezébe kerül a Jó Pajtás szavalófüzete. Magyar Szó 1973. január 27.

Petőfi él – bibliofil kiadásban. Magyar Szó 1973. március 11.

A Jó Pajtás szavalóversenyének döntője. Petőfi verseit és szellemét 43 000 diák éltette. Magyar Szó. 1973. május 20.

A szép szó ünnepe. Magyar Szó 1973. május 21.

Nyitókép: A szavalóverseny aranyérmesei a Magyar Szó 1973. május 21-ei számában megjelent képen