2021. január 22., péntek
PIROS CERUZA

Elektromos – elektronikus

Ez alkalommal arra a kérdésre próbálunk választ adni, hogy mi a különbség az elektromos és az elektronikus eszközök között. Nyelvi rovat lévén – és főleg fizikaszaktudás híján – a műszaki megközelítéstől többnyire eltekintünk, így magyarázatunkban nem szerepelnek majd olyan kifejezések, mint a statikusság, szubatomi részecskék, áramkörök. Ehelyett a rendelkezésre álló szótárakat használjuk a kérdés megválaszolására.

Kiindulópontként két szókapcsolat szolgál: elektromos étlap és elektromos napló. Némi zavart okoz ugyanis az értelmezésük, még akkor is, ha sejtjük, hogy olyan étlapról, illetve naplóról van szó, amelyek nem hagyományos papíralapúak, hanem online formában, számítógép, okostelefon segítségével tekinthetők meg. A zavart az okozza, hogy az elektromos és az elektronikus ugyan hasonló hangzású és részben azonos jelentésű idegen szavak, mégsem helyettesíthetők egymással, habár azonos tőről fakadnak, hiszen mindkettő görög–latin eredetű, és végső soron a borostyán jelentésű görög élektron szó származékai, annak nyomán, hogy az elektromosság jelenségét elsőként a borostyánkő dörzsölésével sikerült előidézni.

Az elektromosság – az idegen szavak szótára szerint – az elektromos töltésekkel, elektromos árammal kapcsolatos jelenségek összessége. Az elektromos jelző általában helyettesíthető a magyar villamos, villany- szóval, és főként a villanyárammal működő berendezésekre, technológiára utal, vagy az ezzel foglalkozó szakemberre. A kifejezések egy részében felváltva használhatjuk az idegen eredetű és a magyar jelzőt: elektromos áram vagy villamos áram, elektromos energia vagy villamos energia, elektromos főzőlap vagy villamos főzőlap stb. Ugyancsak azonos értelmű a villamosmérnök és a rövidült előtagú elektromérnök. Néhány szókapcsolat az idegen jelzővel honosodott meg: elektromos kés, elektromos vízmelegítő; vagy épp a magyar megfelelővel: villanypásztor. A villamos jelzőt általában különírjuk a jelzett szótól, kivéve, amikor jelentésváltozás indokolja az egybeírást: villamosmérnök, villamosszék. Némileg bonyolítja a helyzetet a tárgyalt melléknévvel azonos alakú villamos főnév (jármű), a vele alkotott összetételeket ugyanis értelemszerűen egybe kell írni, ami egyúttal meg is különbözteti egymástól az elektromosságra vonatkozó, valamint a villamossal mint járművel kapcsolatos kifejezéseket: villamos hálózat = elektromos hálózat, villamoshálózat = villamosvasúti hálózat; villamos motor = elektromos motor, villamosmotor = villamoskocsi motorja; villamos vezető = elektromos vezető, villamosvezető = villamos vezetésére képesített személy stb.

A villamos némileg eltérített bennünket a témánktól, kanyarodjunk hát vissza az elektronikussághoz. Alapját szintén az élektron – borostyán képezi, társáéhoz hasonlóan, jelentésében azonban eltér tőle, és általában nem helyettesíthető a villamos, villany- szóval. A meghatározás szerint az elektronok, az elektromos töltésű részecskék áramlását információhordozásra alkalmazó eljárás, berendezés. Ennek megfelelően köznapi értelemben többnyire olyan fogalmakat jelöl, amelyek a számítástechnikai készülékekkel, internettel, televízióval kapcsolatosak. Az elektronikus újságírás a rádió, televízió, internet együttesét jelöli, az elektronikus cím az a cím, amelyre e-mailt lehet küldeni; emellett ismeretes még az elektronikus aláírás, ügyintézés, szavazás, vásárlás, dokumentum stb. Röviden az e- előtag utal rá: e-könyv, e-banking, e-tanulás, e-szolgáltatás, e-kereskedelem stb.

A meghatározások alapján az elektromos és az elektronikus közötti különbség tehát az, hogy előbbi a villamos áram energiájának felhasználására utal, míg utóbbi az elektronok információtovábbító képességére. Visszatérve a kiindulóponthoz, mind az étlap, mind a napló inkább elektronikus, mintsem elektromos, hiszen nem elsősorban villanyárammal működő eszközökről van szó, hanem olyanokról, amelyek az elektronikán, számítástechnikán alapulnak.

A „borostyánkőhatást” alkalmazó készülékek ma már mindennaposak, az ezzel kapcsolatos fogalmak pedig rövid idő alatt még azoknak a szótárában is helyet kaptak, akik néhány hónappal ezelőttig nemigen vették igénybe a felsorolt lehetőségeket…