2021. május 13., csütörtök

Petőfi marad

Álhír, hogy Petőfit kiveszik a tantervből

Az elmúlt napokban kapott szárnyra az a híresztelés, hogy Petőfi Sándor Egy gondolat bánt engemet... című versét kiveszik a szerbiai középiskolai tantervből. Vicsek Annamária oktatási államtitkár azonban leszögezte, hogy a tanterv változásai nem érintik a tananyagot, így Petőfi is a tanterv része marad.

Vicsek Annamária (Fotó: Ótos András)
Vicsek Annamária (Fotó: Ótos András)

– A szerb sajtóban felreppent az álhír, hogy Desanka Maksimovićot kiveszik a tantervből, ezt pedig felkapta a magyar sajtó is, és hozzáfűzték, hogy Petőfi sem marad a tantervben. Valójában arról van szó, hogy a 2018-ban megkezdett tantervreform keretében átstrukturálták a tantervet. Ez azt jelenti, hogy a tanterv nem az egyes tantárgyak tartalmát tartalmazza, hanem azt a tudást és azokat a képességeket, amelyeket a diákoknak az évfolyam végéig el kell sajátítaniuk. Az irodalom tantárgy esetében olyan képességekről beszélünk, mint hogy a diák átlátja az összefüggéseket az irodalmi műben, vagy hogy következtetéseket von le. Tehát nem kötelezően feldolgozandó irodalmi műveket sorol fel, ahogy ez a korábbi tantervekben volt, hanem azt mondja meg, mit kell a tanulónak tudnia.

Hozzátette, hogy a tantervkészítés folyamatában a Magyar Nemzeti Tanács van megbízva a magyar anyanyelv tanterv megírásával, és ők javasolják a minisztériumnak a tantervet, amelyet gondosan kiválasztott szakemberek írnak meg magyar nyelven. Ezt követően a tantervről az Oktatásfejlesztési Intézet és az Országos Oktatási Tanács mond szakvéleményt, végül a végső döntést a minisztérium hozza meg.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy nincs ok az aggodalomra: a tantervek vonatkozásában semmi olyasmi nem történik, ami a vajdasági magyarság számára rosszat jelentene. Mint mondta, a tantervek megírása jó kezekben van, ugyanis a vajdasági magyar politikum mindazokon a szinteken jelen van, ahol döntések születnek az oktatás minőségére, illetve a tantervre vonatkozóan.

NYITOTTABB TANTERVEK

Arról, hogy hogyan készül a tanterv, az MNT szerepéről, valamint arról, hogy a kompetencia alapú tantervek mit jelentenek a tanár és a diák szempontjából, Petkovics Mártát, az MNT tagját kérdeztük.

Petkovics Márta (Fotó: Gergely Árpád)
Petkovics Márta (Fotó: Gergely Árpád)

– A Magyar Nemzeti Tanács az Oktatásfejlesztő Intézet kérésére készítteti el és a nemzeti tanácsokról szóló törvénnyel összhangban javasolja elfogadásra a minisztériumnál az anyanyelvi tanterveket. A tantervek megírására az erre legkompetensebb intézményünk, a Magyar Tanszék tanárait kérjük fel. A tanszék alakít egy munkacsoportot, amelynek a gerincét az egyetemi tanárok képezik, irodalmárok, nyelvészek, módszertani szakemberek, ez kiegészül a gyakorló szakemberekkel – tudtuk meg Petkovics Mártától – Pontosan meghatározzák a Magyar nyelv és irodalom tantárgy tanulásának célját, amely tartalmazza a nyelvi készségek és a funkcionális írásbeliség fejlesztését; a nyelvi és irodalmi kultúra elsajátítását és ápolását; az irodalmi művek értelmezésére és értékelésére való képesség fejlesztését; a humanista oktatás és nevelés értékeinek affirmálását és elfogadását; a személyes, a nemzeti és kulturális identitás fejlesztését, az anyanyelv, a magyar nemzeti múlt és kultúra, valamint más etnikai közösségek hagyományainak, illetve kultúrájának megszerettetését.

Mint az MNT tagja kifejtette, a mai tantervek kompetencialapú tervek, amelyek tartalmazzák az általános tantárgyi, valamint a speciális tantárgyi kompetenciákat is, mindezeket szintekre: alap-, közép- és felső szintre lebontva. A tantervbe, az Oktatásfejlesztő Intézet szakmunkatársainak utasításai alapján a tudásszabványok, a kimenetek, valamint a tematikus egységek és a kulcsfogalmak is helyet kapnak. A tanulás folyamatának szervezése némi szabadságot biztosít az előadó tanárnak, ugyanis a korszerű tantervek, az előzőekhez viszonyítva, sokkal inkább nyitottak, és a tanulók képességeihez és érdeklődési köréhez alkalmazkodik. A tanterv előirányoz nagyobb számú projektfeladatot is, amelyek közül a tanár egyet választ.

– Tantervíráskor a munkacsoport többször is kérte a gyakorló pedagógusokat, hogy még mielőtt elfogadásra kerülnek azok, mondják el véleményüket, javaslataikat, amelyek mind-mind bekerültek a tantervekbe – emelte ki Petkovics Márta.

Mint megtudtuk, a Magyar nyelv és irodalom tantárgy tantervének a kidolgozását, valamint annak szerb nyelvre való átültetését a Magyar Nemzeti Tanács szervezi és finanszírozza. Az elmúlt években minisztériumi kérést, az új tantervek kidolgozását mindig időben teljesítette, mind a munkacsoport, mind az MNT.