2024. április 12., péntek

„Az Úr Jézusnak is elszámolnivalóval tartozom majd”

A napokban msgr. Fazekas Ferenc, a Szabadkai Egyházmegye új püspöke, az egyházjog előírása szerint, kinevezte az egyházmegye új espereseit, közöttük ft. mgr. Szakály József atyát is, aki 2021 júliusában kezdte meg plébánosi tevékenységét Topolyán, a megboldogult Slvako Večerin püspök úr kívánságára. 

Mi alapján történik az esperesek kinevezése?
– Minden püspök köteles gondoskodni arról, hogy esperesek legyenek kinevezve egy-egy esperesi kerület élére. Különösen így van ez, amikor püspökváltás történik. Ilyenkor az előző püspöki kinevezések automatikusan semmissé válnak, az addigi esperesek ideiglenesen ellátják a feladataikat, amíg az új püspök az újakat kinevezi. Szép gyakorlat, hogy a püspök ilyenkor írásban kikéri a terület papságának véléményét arról, hogy kit látnának szívesen esperesként, s ez most is így történt. Püspök atyánk az egyházjog előírása szerint járt el, így mostanra teljes a lista, mind a négy főesperesi és a tizenkét esperesi kerület élére megtörténtek az új kinevezések egy újabb ciklus idejére.

Milyen feladatkör tartozik a kerületi esperesi kinevezéshez?
– A katolikus egyház logikája szerint az egyház úgy szervezi meg önmagát egy területen – a helyi, úgymond részegyház ebben az esetben a Szabadkai Egyházmegye –, hogy plébániákra tagolódik: egy-egy plébánia területi egységként és közösségként szervezi meg önmagát. Több plébánia alkot egy esperesi kerületet, több esperesi kerület egy főesperességet. Bácskában négy főesperesi kerület alkotja az egyházmegyét. Több plébánián összehangolni a lelkipásztori munkát, képviselőnek lenni az esperesi kerület papsága, a püspök, illetve a kerület hívei között, ez lenne az elsődleges feladata a kerületi esperesnek, aki a püspököt képviseli azon területi egységen, amelyet esperesi kerületnek nevezünk. A latin nyelv vicarius foraneusnak, azaz külső helynöknek, de  oculus episcope-nak is nevezi az esperest, ami azt jelenti, hogy a püspök szeme. Valamiféleképpen tényleg a püspök munkáját szeretné megkönnyíteni azáltal, hogy kisérletet tesz a kerület papságával a lelkipásztori munka összehangolásában.

Mit jelent a munka összehangolása?
– Egy régi bácskai szokás szerint egy-egy nagyobb ünnep előtt úgynevezett gyónóbúcsúkat szerveznek. Mivel nagyböjtben vagyunk, a következő hónapban a húsvéti időszakra készülve mindenhol meg kell szervezni a gyónóbúcsút. Ilyenkor a kerület papsága összegyűlik és egy napot vagy délutánt rászánva lehetőséget kínál a helyi híveknek, hogy meggyónjanak, akár más papoknál, anélkül, hogy el kellene hagyniuk saját plébániájukat. Nekünk, papoknak is szép dolog ezt a papi közösséget megtapasztalni, amikor egymás plébániáját felkeressük – ez is egy összehangoló munka, megszervezni azt, hogy mindenhova eljussunk kellő számú pappal. Egy másik szép szokás Bácskában, hogy minden hónapban vannak rekollekciók, ilyenkor az espresi kerület összehívja papságát, hogy egy délelőttöt eltöltsenek: ilyenkor beszéljük meg az aktuális kérdéseket. Az is az esperes feladata, hogy ezeket a rekollekciókat úgy szervezze meg, hogy lelki tartalmuk is legyen.Végezetül olyan feladata is van, amikor az oculus episcopi elnevezés szellemében, a püspök nevében úgymond vizitációkat kell végezni. Az esperes minden évben körbejárja a plébániákat, és a látogatásokról jegyzőkönyvet készít, majd minden ilyen látogatásról a püspöknek személyesen számol be. Egy-egy plébánia átadása kapcsán is az esperesnek kell eljárnia.
Nagy megtiszteltetésnek éreztem a kinevezést, igyekszem majd meghálálni a bizalmat.

Hogyan zajlik a kinevezés „szakrális” része?
– A napokban megtörtént a kinevezésem, kézhez kaptam az okiratot, az esperesi irattár és pecsét átadása is megtörtént. A jövő héten kerül sor arra, hogy Szabadkán a  a püspöki kápolnában hitvallást és külön esküt tegyek. Talán a leglélekemelőbb pillanat az, amikor a hitvallást és az esküt az oltáron írom alá, a főpásztor jelenlétében. Csodálatos dolog az egyház tagjának lenni! Valahol az emberben azt erősíti meg, hogy ezekkel a feladatokkal nemcsak a püspök úrnak, hanem magának az Úr Jézusnak is elszámolnivalóval tartozom majd.

Nyitókép: Ft. mgr. Szakály József / forrás: Szabadkai Egyházmegye