2021. június 23., szerda
PIROS CERUZA

Sikertelen prodzsekt

A prodzsekt, amelyről mai rovatunk szól, bizonyos körökben népszerű, mások inkább a sikertelenségét hangsúlyozzák. Ahhoz, hogy megismerkedjünk ezzel a prodzsekttel, először elő kell készítenünk a projektumot, szólnunk kell a projektről, sőt érinthetjük a project kérdését is. Élőszóban lehet hallani, és írásban is előfordul a prodzsekt szóalak, amellyel kapcsolatban felmerült a kérdés, helyes-e ez az írás- és ejtésmód, és ha nem, akkor a rendelkezésre álló változatok közül – láthatjuk, további három is van – melyiket válasszuk.

A kérdés megválaszolásához meg kell ismerkednünk a különféle projektekkel, azaz ennek a szónak az írásmódjaival. A nemzetközi szócsalád eredete a latin nyelvre vezethető vissza: proiectio – kivetés, proiectum – elévet, félrevet; ennek nyomán alakult ki a maihoz hasonló jelentése: valaminek az előrevetítése, tervezete. Projektumon ma már nemcsak a tervezést értjük, hanem a tervnek a végrehajtását is: az idegen szavak szótára szerint egyik jelentése valamely munkálat vagy tudományos kutatás tervezete; a másik az ennek elvégzésére elkészített és beadott pályázat; a harmadik pedig magának a munkálatnak vagy a kutatásnak a végzése, folyamata. A projekt magyar szóval való helyettesítése nem mindig bizonyul sikeresnek, hiszen a terv, tervezet, tervmunka, munkacsoport szavak a jelentésének csupán egy-egy mozzanatát fejezik ki, ezért nem kifogásolhatók a tágabb értelmű idegen szóalakok. Ami az írás- és ejtésmódot illeti, e végső soron latin eredetű szót a németből (Projekt) és az angolból (project, kiejtés szerint írva: prodzsekt) egyaránt átvettük, a projektum utólagos latinosítás. Így érkeztünk el az említett négy szóalakhoz: projekt, projektum, project, prodzsekt.

Nem meglepő, hogy a nyelvhasználók körében bizonytalanság tapasztalható az ejtés- és írásmódokat illetően, sőt különböző véleményeket fogalmaztak meg, egy-egy szóalak ellen vagy mellett érvelve: a prodzsektet kár átvenni, ha már itt a latinos projektum; a projekt egyfajta „öszvér” a project és a projektum keresztezésével; minek visszalatinosítani a projektumot, ha itt a jól bevált projekt stb., az internetes találatokból pedig az szűrhető le, hogy az angolos ejtésű és írásmódú prodzsektnek is akadnak támogatói. Ahogyan Németh István ironikusan megjegyezte egy tíz évvel ezelőtti írásában, manapság „mindenki prodzsektekben gondolkodik, abban töri a fejét, hogy ha sikerül valamit kiötleni, megcélozza a megcélozandót”. A projekt – projektum – prodzsekt szócikket a Nyelvművelő kéziszótárban is megtaláljuk, amely szerint e három változat közül a latinos projektum illik bele leginkább nyelvünkbe, ám a projekt ma már gyakoribb; a prodzsekt azonban ritkább, és kerülendő is.

A projekt elterjedtségét mutatja, hogy már származékai is kialakultak: a 2017-ben megjelent Magyar helyesírási szótár a projektfinanszírozás, projektkoordinátor, projektmenedzser, projektmódszer, projekttalálkozó összetételeket közli, emellett ismerjük a projektasszisztenst, projektvezetőt, projektügyintézőt stb. Ha megpróbáljuk ezeket kimondani a prodzsekt- előtaggal, rájövünk, miért a projekt került ki győztesként az említett alakváltozatok közül, sőt nemcsak kimondva, hanem leírva is „nyelvtörőnek” bizonyul az angolos ejtésű előtag. Ugyan a nyelvművelő szótár a projektumot részesítené előnyben, ismert származékaként csupán a projektummegbeszélés található meg a helyesírási szótárban, így valóban kijelenthetjük, hogy a projekt népszerűbb.

Ha a leírtak alapján rangsorolnunk kellene a különféle tervezeteket, akkor a projectet és a prodzsektet sikertelennek ítélnénk meg; bizalommal tekintenénk a projektumra; legsikeresebbnek pedig a projektet tartanánk.