2024. május 21., kedd

Magyar Életfa díj, Aranyplakett, Plakett

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség várja a felterjesztéseket

Erős és élő közösségeink – egyáltalán a lehetőségek és feltételek – megteremtésében, a közösségek megtartásáért egyének, csoportok, társulások, intézmények vagy egész intézménnyel felérő személyek szolgálnak. Sokszor és legtöbbször erejükön felül, mérhetetlen alázattal, elhivatottsággal, mély és tántoríthatatlan hittel abban, hogy van még mindig keresni és kutatni való, s hogy a szülőföld marasztaló és egyben megtartó. Köz- és közösségi szolgálat ez, értékteremtés, csendes és dolgos munka, megszámlálhatatlan gondolatnak, a ragyogó álmok utáni vágynak, a hatni, az alkotni, a gyarapítani gondolatiságának, az effajta értékrendnek a tettre váltása. Élet- és értékszeretet, amelyben benne munkál az a remény is, hogy az mások számára is fontos.

Nem mulaszthatjuk el kimondani: mindez nincs a lélek és a gondviselés, de elhivatottság és tehetség nélkül sem. Nincs és nem is lehetne, lehetett volna, nem lehet azok nélkül, akiknek a hitelesség jelenti az alapot – pontosabban ez jelent mindent!

Mindent: a gyökereket nem megfeledő merészségnek hitét és hűségét, amelyből elköteleződés, küldetésvágy és -tudat táplálkozik, fakad. Az, hogy miként tudjuk birtokba venni a tájat, miként vállaljuk, hogy közösségünkért munkálkodunk, amely valamilyen egyszeri és apró csodaként – beleíródva közösségünk történetébe – példaadó szolgálatként is testesül!

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség életműdíja, a Magyar Életfa díj, a példaértékű életpályák, pályaívek elismerésére alapított Plakett és a Kárpát-medence magyar közösségeiért vállalt és végzett hiteles őrző és teremtő munka elismeréséül létrehozott Aranyplakett arról a kötelességről és felelősségről beszél, hogy ezen életművek és életpályák mellett nem mehetünk el szótlanul. Mindez arról kell, hogy szóljon, hogy az évtizedek küzdelmeit, tanítói munkáját, alkotói, művészi pályáját, a mindennapi tenni akarást és annak hitét méltóképp köszönjük meg, az előtt méltóképp tudjunk elismeréssel adózni. Hisz mindennapi hitükkel, de közösségteremtő derűjükkel is különlegesen sokat adtak mindnyájunknak. Őnélkülük közösségünk, értékrendünk és értékszeretetünk messze került volna, messze kerülne álmától, vágyaitól, erejétől – jövőképétől.

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség a fent leírtak alapján kéri Önt/Önöket, hogy segítsék az érdemes és kimagasló személyi, de az alkotó közösségekben és egyesületi, szervezeti szinten elért teljesítmények megbecsülését és méltó elismerését. Amennyiben közösségükben:

– az anyanyelvápolás,

 – a népzene, a néptánc, a közművelődés, a népművelés, a néprajz,

– a színházművészet, a versmondás, a bábművészet, az irodalom,

– a hangszeres zeneművészet és kórusművészet,

– a film- és fotóművészet, a mozgóképkultúra,

– a képző- és iparművészet, a művészettörténet, a tárgyalkotó népművészet, az építőművészet,

– a pedagógusi, a kutatói munka, a történészi kutatások,

– a közösségi és kulturális emlékezet- és a helytörténet-kutatás terén, közösségünk összefogásáért és formálásáért, a nemzeti összetartozás erősítéséért, kulturális identitásunk gazdagodásáért, a nemzettudat fejlesztéséért végzett tevékenységet és teljesítményt méltónak találják valamely díjra, úgy tisztelettel kérjük Önt/Önöket, felterjesztéseiket juttassák el hozzánk.

Az írásos felterjesztéseket, amelynek tartalmaznia kell az elismerésre javasolt személy vagy szervezet rövid pályarajzát, bemutatását, a javaslat indoklását, továbbá a felterjesztő és felterjesztett adatait (telefonszám, postai cím, villámpostacím), legkésőbb 2021. december 6-áig kérjük elküldeni Word-formátumban elektronikusan az office@vmmsz.org villámpostacímre vagy postai úton a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség címére (24000 Szabadka, Kossuth Lajos tér 4.).

Felterjesztésüket, kérjük, legfeljebb kettő A4-es gépelt oldal terjedelemben tegyék meg. Kérjük, hogy a szöveg végén tüntessék fel mind a felterjesztő, mind pedig a felterjesztett telefonos és lehetőség szerint e-mailes elérhetőségét is.

A döntést a beérkezett felterjesztések alapján a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség Elnöksége 2021. december 20-áig hozza meg.

Az elismeréseket a magyar kultúra napja 2022. évi délvidéki központi ünnepségének keretében nyújtják át a díjazottaknak.

Magyar Életfa díj

A díjjal – amelyet szervezetünk 2003. július 22-én alapított – minden évben legtöbb négy olyan személyt kívánunk kitüntetni, akiknek életműve – legalább negyvenéves tevékenysége – a délvidéki magyar kultúra, illetve közművelődés valamely ágához kapcsolódik, és ezen a területen maradandót alkottak. A díj Nemes Fekete Edit szabadkai keramikusművész Életfa című kerámia faliképéből és egy vajdasági magyar képzőművész által készített egyedi oklevélből áll.

Aranyplakett

Aranyplakett kitüntetésben olyan személyek/közösségek részesülhetnek, akik áldozatkész tevékenységükkel hozzájárultak a délvidéki és az egyetemes magyar kultúra, művészet, közművelődés gazdagításához, eddigi életpályájukkal a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyarság megmaradását, nemzeti közösségünk fejlődését, értékeink gyarapodását szolgálták. A díjat – amely először 2005-ben került kiosztásra – Nemes Fekete Edit keramikusművész azonos nevű alkotása és egy vajdasági magyar képzőművész által készített egyedi oklevél képezi. A kitüntetést évente egy személynek és/vagy közösségnek ítélik oda.

Plakett

A Plakett díjjal a legalább tizenöt éves tevékenységet kívánják elismerni, s olyan a Vajdaságban élő személyek, valamint a Vajdaság területén működő kulturális, közművelődési és civil szervezetek, szakosztályok részesülhetnek benne, akik tevékenységükkel hozzájárultak a délvidéki magyar nemzeti közösség kultúrájának, művészetének, közművelődésének gazdagításához. Az e díjjal elismert eddigi életpályák – főként a felnövekvő generációk számára – olyan példákként is szolgálhatnak, amelyek megmutatják, hogy akár egyvalaki szülőföldjén, szakmai tudása legjavát adva miként és milyen fokon, mértékben tehet, tesz saját nemzeti közösségéért. Az elismerést – amely először 2005-ben került kiosztásra – Nemes Fekete Edit keramikusművész azonos nevű alkotása és a díj odaítélését tartalmazó egyedi oklevél képezi. A kitüntetést évente legfeljebb öt személynek, szervezetnek ítélik oda – áll a felhívásban.