2024. április 17., szerda

Heti három felmérő íratható

Az új osztályzási szabályzat a huzamosabb hiányzások esetére vonatkozó eljárást is meghatározza

Több újdonságot is tartalmaz a múlt héten Slavica Đukić Dejanović oktatási miniszter által aláírt általános iskolai értékelésről szóló új szabályzat. A változtatások a magatartás értékelésére, a tanórákról való távolmaradás esetére vonatkozó eljárásokra, az egy hét alatt megírható tesztek számára, valamint az iskola intézkedéseire vonatkoznak arra az esetre, ha az egy osztályba járó diákok szüleinek legkevesebb fele kifogást emel a pedagógus vagy az intézmény valamelyik szakmai munkatársának tevékenysége ellen.
Abban az esetben, ha az egy osztályba járó tanulók szüleinek több mint fele úgy véli, hogy egy adott pedagógus nem a jogszabályoknak és a jelen szabályzatnak megfelelően végzi a tanítást és egyéb oktató-nevelő munkát – a tanulók osztályzását, előmenetelük figyelemmel kísérését – jogukban áll írásban fordulni az iskolához, amely a szükséges intézkedéseket az előirányzott eljárásrend szerint teszi meg – írja a Zelena učionica honlap. A beadvány megérkezését követően az iskolán belül működő szakaktívák testülete megvizsgálja a szülők levelét, beszerzi a pedagógus nyilatkozatát, aki ellen kifogás merült fel, és megvizsgálja az állításokat, véleményt ad, amelyet az igazgató elé terjeszt, aki a szakértő munkatársakkal és a titkárral közösen megfontolja a testület véleményét, és döntést hoz a szülők kifogásának elfogadásáról vagy elutasításáról, amellyel kapcsolatban a szülőket és a bepanaszolt munkatársat is értesítik. Ha a kifogás megalapozott volt, az iskolai illetékesek óralátogatás, javaslatok, és egyéb intézkedések formájában beavatkozhatnak a bepanaszolt tanár munkájába, a munkavégzés minőségének javítása érdekében, szem előtt tartva a tanulók érdekeit. Ha a panaszt benyújtó szülők nem elégedettek az igazgató határozatával, a döntésről szóló tájékoztatás kézhezvételétől számított hét munkanapon belül felvehetik a kapcsolatot az iskolai vezetőséggel, hogy további lépéseket tegyenek.
Az új szabályzat emellett meghatározza az iskola kötelezettségét is azokkal a tanulókkal szemben, akik 11–15 munkanapig folyamatosan távol maradnak a tanórákról. Számukra az iskola köteles osztályzási tervet készíteni, és erről a diákot, valamint a szülőt vagy törvényes képviselőt tájékoztatni, a tanuló érdekét figyelembe véve.
Mint ismeretes, már évek óta minden tanév elején, az oktatási intézményekben ismétlőteszteket iratnak annak érdekében, hogy a pedagógusok betekintést nyerjenek abba, mennyit és milyen tudást szereztek a tanulók az előző tanévben. Ezeket a teszteket nem osztályozták, de a tanároknak sem volt kötelességük bejelenteni azt. Az új szabályzat ezen változtat. A tanév első ismétlőtesztjeit a pedagógusoknak három munkanappal a tervezett tesztírás előtt be kell jelenteniük, és ezek nem számítanak bele az írásbeli tesztek tervezett számába. Ami ez utóbbit illeti, egy nagyon fontos változás is történt. Az új szabályzat szerint az órarendben legfeljebb napi egy írásbeli tesztet lehet előreirányozni (mint eddig is), de az egy héten belül maximálisan megíratható tesztek számát kettőről háromra növelték.
Az osztályfőnök köteles a tanév során legalább négy alkalommal megfelelő módon és időben tájékoztatni a szülőket a gyermekeik osztályzatairól, előmeneteléről, tanulási motivációjáról és egyéb, a nevelés és oktatás szempontjából fontos kérdésekről – olvasható az új szabályzatban. Szülői értekezlet esetén, ha a szülő nem jelenik meg, az osztályfőnök köteles őt hivatalos írásban tájékoztatni a tanuló osztályzatairól, esetleges nehézségeiről, hiányzásairól, ugyanakkor köteles a szülőt behívni beszélgetésre is. Amennyiben a szülő a meghívó kézhezvételétől számított 15 napon belül nem válaszol a megkeresésre, az iskola értesíti a szociális központot, amely köteles intézkedni ez ügyben – áll a szabályzatban.
Slavica Đukić Dejanović oktatási miniszter bejelentette, hogy a napokban nyilvánosságra hozzák, hogy az oktatási intézmények a válsághelyzetek esetén milyen intézkedéseket alkalmaznak, hogyan járnak el, a rendelkezések egy része azt taglalja, hogyan kell eljárni az iskolai/kortárs erőszak, bántalmazások esetén. Emellett elkészült az Oktatási intézmények eljárási rendje krízishelyzetekben című kézikönyv, valamint a képzés terve is azzal a céllal, hogy az iskolák dolgozói képesek legyenek a válsághelyzetekben való időben történő reagálásrad.

Nyitókép: forrás: zelenaucionica.rs