2024. május 18., szombat

Prijave se mogu podneti isključivo elektronskim putem

Na konkurs programa "Mađarski u domovini" prijave traju do 3. maja – CMH pokušava da pomogne na više načina

Fond "Betlen Gabor", u ime Državnog sekretarijata za nacionalnu politiku kabineta premijera Mađarske, objavio je 3. aprila poziv za prijavu na program "Mađarski u domovini" ("Szülőföldön magyarul"). Roditelji dece u vrtićima, osnovnim i srednjim školama mogu podneti zahtev za podršku obrazovanju, usavršavanju, nabavci udžbenika i nastavnih sredstava, a studenti univerziteta i visokih škola koji osnovne ili master studije u celini ili delimično pohađaju na mađarskom jeziku na visokoškolskim ustanovama koje rade u Srbiji mogu konkurisati za podršku studentima.

NOVOSTI

Ono što je novo da se prijave od sada podnose isključivo elektronskim putem, do 3. maja, preko sajta www.mipont.hu, koji odnedavno funkcioniše pod administracijom Saveza "Rakoci". Vlada Mađarske i ove godine jednokratnim iznosom od 100.000 evra podržava onu mađarsku decu i mlade iz inostranstva koji svoje studije pohađaju na mađarskom jeziku u svojoj domovini. Naknada se pruža na godišnjem nivou za oko 220.000 dece i studenata iz Transilvanije, Južne Slovačke, Vojvodine, Zakarpatja, Hrvatske i Međumurja.
Oto Buš, koordinator CMH-a, skrenuo je pažnju na neke novine u vezi sa ovim konkursom, a zatim je detaljno objasnio korake potrebne za podnošenje prijave.

Za uspešno podnošenje prijave potrebno je popuniti elektronski obrazac za prijavu uz koji se prilažu službena dokumenta.
Kao prvi korak, roditelj mora čitko da fotografiše ili skenira izvod iz matične knjige rođenih deteta i, ako postoji, važeću ličnu kartu. Pored toga, vaš važeći lični dokument (ako imate biometrijsku ličnu kartu sa čipom, morate da odštampate stranicu sa podacima očitanu sa čitača kartica; u slučaju lične karte bez čipa, morate fotografisati obe strane, vidljivost adrese stanovanja je veoma važna), kao i uverenje o pohađanju vrtića, predškolske grupe ili škole deteta (koje dete može zatražiti od svoje obrazovne ustanove), kao i sva dodatna dokumenta koja mogu biti važna na osnovu poziva.

Nakon toga, roditelj koji podnosi zahtev mora da se registruje na veb stranici www.mipont.hu. Da biste se registrovali, morate uneti svoju e-mail adresu (potrebna vam je e-mail adresa koju roditelj redovno koristi, pošto će na nju biti poslate sve informacije počev od registracije). Zatim, roditelj mora da izabere zemlju u kojoj njihovo dete pohađa školu, zatim klikne na dugme za registraciju i dobiće imejl koja sadrži link za aktivaciju potrebnu za pristup. Klikom na ovo otvoriće se interfejs aplikacije gde morate da unesete lozinku, a zatim da kliknete na dugme za sačuvanje. Sa pojavom ove stranice za podršku obrazovanju i vaspitanju, možete započeti sa podnošenjem prijave klikom na dugme za podnošenje prijave. Isti podaci koje su podnosioci zahteva ranije pisali na papiru moraju biti upisani i ovde. Mora se proveriti i autentičnost podataka, što zahteva postavljanje fotografija dokumenata koje je roditelj snimio pre popunjavanja obrazca sa podacima. Ključno je da proverite da li imate sve potrebne dokumente i da li su sve informacije čitljive. Na kraju, sve što treba da uradite je da kliknete na dugme za slanje zahteva za podršku, nakon čega će sistem automatski generisati list sa podacima od 1 stranice, koji roditelj mora da odštampa i potpiše, zajedno sa originalnim primerkom uverenja o pohađanju vrtića/škole (ovaj primerak mora da sadrži jezik odgovarajućeg razreda/odeljenja/grupe, kao i broj neopravdanih časova ostvarenih u prvom polugodištu školske 2023/2024. godine overen od strane školskog učitelja ili odeljenskog starešine. U slučaju učenika, koji se obrazuju na mađarskom jeziku kroz druge vidove obrazovanja, broj časova odslušanih na mađarskom jeziku i broj neopravdanih časova akumuliranih u prvom semestru školske 2023/2024. godine) predati u najbližu kancelariju CMH u roku od 5 radnih dana od elektronskog podnošenja.

U slučaju zahteva za podršku studentima, zahtev se može podneti uz originalni dokaz o statusu studenta. (U slučaju studenata, važno je da dokaz o pravnom odnosu pokaže da student nastavne predmete pohađa delimično ili potpunosti na mađarskom jeziku).

Ako roditelj ima više od jednog deteta, zahtev za podršku mora biti ponovljen na svom korisničkom nalogu onoliko puta koliko ima dece koja ispunjavaju uslove, a obrazac sa podacima za svako od njih se mora popuniti posebno, zatim odštampati, potpisati i predati zaposlenima kancelarije CMH zajedno sa njihovim uverenjima o pohađanju škole.

Ukoliko je potrebno da se dopuni prijava za podršku (roditelj će dobiti odgovarajuće obaveštenje na svoju registrovanu e-mail adresu), podnosilac zahteva mora da dopuni tražene podatke ili priloge elektronskim putem u roku od 15 dana od dostavljanja obaveštenja o dopuni prijave, inače će se aplikacija za podršku smatrati nevažećom. Dopuna je moguća samo jednom, tako da je važno da roditelj svaki dan proverava mejlove (uključujući i folder neželjene pošte/spam) na datoj imejl adresi kako ne bi propustio dalja obaveštenja u vezi sa njegovim zahtevom. Posle 3. maja, interfejs će se automatski zatvoriti, a nakon toga neće se moći slati prijave.

MOŽE SE KORISTITI I SLEDEĆE GODINE

Dobra vest je da sve dok se dete školuje u instituciji ina mađarskom ima pravo na podršku, moraće da ubuduće svake školske godine podnosi prijavu sa upravo kreiranog korisničkog naloga. U kasnijim godinama, nakon objavljivanja poziva, elektronska prijava se može ponovo podneti jednim klikom na interfejsu www.mipont.hu – potrebno je modifikovati samo eventualne promene podataka.
Pored ovih novina u vezi sa konkursom, Oto Buš je najavio da kancelarija CMH održava i izmeštene prijeme klijenata. Lokacije i vreme održavanja, kao i informacije i pozivi u vezi sa konkursom, mogu se pronaći na sajtu CMH (www.cmh.org.rs), a kancelariju možete dobiti i na telefon broj 024/552-976.

CMH POMAŽE ŠIROM VOJVODINE

– U pružanju pomoći su se uključili i nastavnici, rukovodioci ustanova, škola, stručnih službi, nekoliko mesnih zajednica. Zamolio bih roditelje da pokušaju da prođu kroz proces i da ne odlažu prijavu jer im je ostalo manje od 3 nedelje. Za podnošenje zahteva za podršku vaspitanju, obrazovanju, nabavku udžbenika i nastavnih sredstava u proseku je potrebno 10-15 minuta. Na sajtu kancelarije CMH-a nalaze se i tri pisana informatora za roditelje, učenike i ustanove, gde mogu pronaći sve relevantne informacije o prijavi. Uz sve ovo, ovde je dostupan i osmominutni video sa uputstvima, gde se roditelj detaljno, korak po korak, vodi kroz podnošenje konkursne prijave. Međutim, ako zapnete ili naiđete na probleme, slobodno se obratite kancelariji CMH za pomoć. U zajedničkom interesu svih nas je da svakome ko ima pravo bude dostupna ova podrška, naglasio je Oto Buš.

Prema tekstu poziva, pravo na podršku imaju:
a) maloletna deca koja od početka školske 2023/2024. godine pohađaju obrazovanje u potpunosti na mađarskom jeziku u akreditovanom vrtiću sa dozvolom za rad u Srbiji,
b) oni učenici osnovnih i srednjih škola koji su rođeni posle 31. avgusta 2005. godine, a osnovno ili srednje obrazovanje stiču u akreditovanoj obrazovnoj ustanovi sa dozvolom za rad u Srbiji,
ba) osnovne ili srednje obrazovanje na mađarskom jeziku stiču po obaveznom programu u skladu sa odredbama sistema javnog obrazovanja Srbije u pogledu perioda obrazovanja,
bb) pohađaju drugi vid obrazovanja na mađarskom jeziku (npr. negovanje maternjeg jezika), a ne postoji obrazovna ustanova na mađarskom jeziku ili odeljenje na mađarskom jeziku na dnevnom nivou na dostižnoj udaljenosti od njihovog mesta stanovanja,
bc) hendikepirana ili kumulativno hendikepirana maloletna lica mađarske nacionalnosti koja uče na mađarskom jeziku u neakreditovanoj ustanovi za vaspitanje i obrazovanje ili dobijaju neki drugi vid obrazovanje na mađarskom jeziku,
bd) maloletna lica koja učestvuju u vaspitanju i obrazovanju koje zadovoljava njihove specifične obrazovne potrebe – delimično ili u potpunosti na mađarskom jeziku,
c) oni srednjoškolski učenici koji su do početka školske 2023/2024. godine navršili osamnaest godina, a koji su obavezni prema odredbama sistema javnog obrazovanja date države u pogledu perioda obrazovanja da pohađaju školu prema tačkama ba) – bd) u akreditovanoj obrazovnoj ustanovi sa dozvolom za rad u Srbiji,
Redovni studenti koji u potpunosti ili delimično pohađaju osnovne ili master studije na mađarskom jeziku na visokoškolskoj ustanovi u Srbiji mogu dobiti podršku za studente.
Uprkos postojanju uslova prava navedenih u ovim tačkama, sledeća lica ne ispunjavaju uslove za dobijanje podrške:
a) učenik u ustanovi osnovnog ili srednjeg obrazovanja koji je neopravdano propustio više od 15 časova u prvom polugodištu školske 2023/2024. godine;
b) učenik koji pohađa drugi vid obrazovanja na mađarskom jeziku, a koji je neopravdano izostao sa više od 10% časova na mađarskom jeziku u prvom polugodištu školske 2023/2024. godine;
c) onaj ko podnese svoju prijavu za podršku (Obrazac) nepotpuno i ne otkloni nedostatke u roku navedenom u obaveštenju;
d) lica čija originalna potpisana prijava za podršku (Obrazac), odštampana sa veb stranice www.mipont.hu, se ne dostavi zaposlenima kancelarije CMH;
e) lice čija je originalna prijava za podršku (Obrazac) odštampana sa veb interfejsa www.mipont.hu podneta bez potpisa.

Nyitókép: Oto Buš, koordinator CMH-a (fotografija Arpada Gergelja)