2024. június 17., hétfő

A magyar közösség érdekeit tartjuk szem előtt

Nyilas Mihály: Elengedhetetlen, hogy VMSZ-es jelenlétünket a tartományban tovább őrizzük és erősítsük

Tartományi tisztségviselőinket bemutató interjúsorozatunk jelenlegi számában Nyilas Mihályt mutatjuk be, aki a Vajdasági Magyar Szövetség tisztségviselőjeként fél mandátumot, mintegy két évet töltött a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi titkári tisztségen. A tavalyi választásokat követően ugyanazt a tisztséget tölti be, mint korábban. Éppen ezért megkértük, hogy értékelje az előző, illetve a jelenlegi tartományi kormány eredményeit. Emellett céljairól, feladatairól, valamint tartományi kormányfő-helyettesi pozíciójáról is kérdeztük.
A következő mandátumban folytatja a már megkezdett munkát. Most viszont egy új hatalmi felállás jellemzi a tartományi kormányt. Mi változott meg, milyenek az eddigi tapasztalatok?
– Az elmúlt öt hónapban egy valós, nyílt együttműködés alakult ki a koalíciós partnerek között. Teljesen új hatalmi felállásról beszélünk. Már a koalíciós egyeztetéseknél, később a döntéshozatalban, valamint a vélemények és érdekek összehangolásánál a Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt között őszinte, nyílt és egymást tisztelő és becsülő politikai kapcsolat jött létre. A megbeszéltek nemcsak ígéretek maradnak a megfogalmazásukat követően, hanem azokat a partnerek be is tartják, és ez most a nagyobb testvér esetében is így van. Korábban ez nem mindig volt jellemző, viszont most már kizárólag így működik. Mindez biztonságot jelent, és nem kell újra és újra visszakanyarodnunk azokhoz a témákhoz, amelyekben már egyeztettünk vagy döntöttünk.

Ez stabilabb, komolyabb és eredményesebb munkát jelent magyar ügyeinkben, hiszen számunkra ezek a legfontosabbak. Minderre jelentősen rásegít, hogy a hatalmi felállás köztársasági, tartományi, sőt önkormányzati, községi és városi szinten is ugyanaz, és mi mindenhol ott vagyunk. A magyar vonatkozású és a kisebbségeket érintő ügyeket olykor részletesebben ismertetnünk kell mindazoknak, akik esetleg korábban nem dolgoztak a tartományban vagy nem ismerik részleteiben ezeket a témákat. Türelmesen meg is tesszük ezt, megismételve a mondatainkat akár többször is, és a múltban megvalósult eredményes munka folytatódhat. Többes számban mondtam ezt, mert Újvidéken részünkről egy felújított jó csapat állt fel.
Az új koalíció megalakulását követően láthattuk, hogy partnerünk, tanulva a múltból, óvatosan válogatta meg tisztségviselőit, igyekezve megfelelő és képzett személyeket pozíciókra helyezni. A VMSZ az „amink volt, maradjon” elvet és célt követve számbeli jelenlétét megőrizte a tartományi végrehajtó hatalomban. Sőt, meg is erősödtünk, mert több tárcában, titkárságon képviseljük a vajdasági magyarság érdekeit, mint korábban. Jelentős fiatalítást végeztünk. Új, energikus és talpraesett fiatal tisztségviselőket kaptunk, akik az elmúlt hetekben a Magyar Szó hétvégi számaiban be is mutatkoztak az olvasóknak. Fontos, hogy VMSZ-es jelenlétünket itt a tartományban tovább őrizzük és erősítsük. Ennek jelenlegi mérlege nem rossz. A 21 különböző, idei év végéig betöltött tisztség mellett a koalíciós szerződés alapján még 131 igazgató-, valamint felügyelőbizottsági elnökünk vagy tagunk van. Ekkora csapattal a munka akkor lehet igazán eredményes, ha mindenki pontosan tudja a feladatát, felelősséggel végzi, és a magyar közösség érdekeit tartja szem előtt. Fontos kérdéseink megoldásában, a célok megfogalmazásában, a politika alakításában, valamint annak végrehajtásában jelen vagyunk, és ez nagyon lényeges.
Remélem, mandátumunk végéig a leírt jó légkör nem változik, és ennek, valamint csapatunk munkájának köszönhetően a magyar érdekképviselet hatékony lesz a tartományban.

Milyen fontos kérdéseket sikerült megoldani az elmúlt két évben?
– Az első az oktatásra vonatkozik. Miután ide kerültem, azonnal rájöttem, hogy az oktatás háttérbe szorult a titkárságomon, habár elnevezésében az első helyen szerepel. Ez valószínűleg azért volt, mert azt a területet utólag csatolták a titkársághoz, és az említett egybeolvadás után kevés idő múlt el. Mindent megtettem tehát, hogy az oktatás, főleg a kisebbségi nyelveken folyó oktatás kezelése nagyobb hangsúlyt kapjon a titkárságon belül, de rajta kívül is. Beláttam, hogy iskoláink és óvodáink épületei nagyrészt elhanyagoltak, felszerelésük pedig korszerűtlen. Felújítási munkálatokat és korszerűsítéseket nem, vagy csekély mértékben végeztek az utóbbi években. A kezdetektől ennek a kérdésnek a kezelésére összpontosítottam, és munkám hozott is eredményeket. Titkárságunk 2014-ben 89,5 millió dinárt, 2015-ben 159 milliót, 2016-ban pedig 152 millió dinárt fordított felújításokra és a szükséges felszerelések beszerzésére.

A VMSZ köztársasági képviselőivel és a Magyar Nemzeti Tanáccsal közösen az elmúlt két iskolaévben, valamint az aktuális tanév kezdetén Vajdaság egész területén kiharcoltuk a kis létszámú magyar tagozataink megnyitását. Bízom abban, hogy mindez a jövőben sokkal gördülékenyebben, kiszámíthatóbban és előre meghatározottan, az említett szervekkel összehangoltan történik. A változásra utaló első jelek már egyértelműen látszottak a 2016/2017-es tanév kezdetén.

A harmadik téma, amelyet még hangsúlyoznék, az a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítését célzó cselekvési terv kidolgozásában való részvételünk. Ezt köztársasági szinten dolgozták ki ugyan, és a belgrádi kormány az idén márciusban fogadta el, de titkárságunk is aktívan részt vett a tervet kidolgozó munkacsoport munkájában. Mint tudjuk, az említett akcióterv kötődik az európai uniós csatlakozási folyamathoz, valamint annak 26. fejezetéhez, és ez is garancia arra, hogy meg is valósul.

Milyen célokat tűzött ki újbóli kinevezését követően? Jelenleg melyek a legfontosabb feladatok?
– Folytatni. A már megkezdett munka egy jó csapattal utat mutat a jövő felé. A kisebbségi akcióterv egyik sarkalatos része a részarányos foglalkoztatásra vonatkozik, és annak a közszférában, az állami közvállalatokban, a tartomány bármely részében, vagy akár az önkormányzatokban is a lakosság struktúráját kell követnie. Az előző fél mandátumom kezdetén első nyilatkozatomban első célomként épp a nemzeti közösségek – nemzeti kisebbségek részarányos foglalkoztatását jelöltem meg, amely örömömre most az egyik fontos és külön fejezete a tervnek. Titkárságunk folyamatosan részt vesz a cselekvési terv megvalósításában, követésében és számonkérésében. Mint tudjuk, a tartomány lakosságának 13 százaléka magyar, így például a központi tartományi adminisztrációban minden 100 alkalmazottból 13-nak magyarnak kell lennie. Ezt a célt kell elérnünk.
Kulcsfontosságúnak tartom, hogy még szorosabb együttműködés alakuljon ki a tartományi és a köztársasági kormány között, mert számos ügyet csakis közösen oldhatunk meg. A VMSZ-nek és az SZHP-nek igen jó a koalíciós viszonya, valamint Magyarország és Szerbia igen jó viszonya és eredményes együttműködése is ezt segíti elő. Magyar ügyeink intézésében mindez sokat segít majd.
Emellett jelentős célkitűzés, hogy a tartományi költségvetés eszközei egyrészt megfelelő nagyságúak legyenek, másrészt a köztársaság részéről Vajdaság területére jusson minél több pénz projektumokra, ezek pedig – megfelelően és arányosan – a magyarlakta önkormányzatainkba is kerüljenek. Ez alól a falvak sem képeznek kivételt, a magyar közösség nagy része ugyanis vidéken él. Éppen ezért a tartomány, illetve a köztársaság részéről történő fejlesztések Vajdaság területén arányosnak kell lenniük.
Tudjuk, hogy oktatási és kisebbségügyi kérdésekkel foglalkozik, de milyen kötelezettségek erednek kormányfőhelyettesi pozíciójából kifolyólag?
– Kormánytagként és kormányfőhelyettesként kiveszem a részem a tartományi kormány munkájából. Itt fogalmazódnak meg a tartományra vonatkozó fontos döntések, az ennél még nagyobbak pedig a képviselőházban, viszont sok esetben a kormány készíti elő és javasolja ezeket a döntéseket is. Kormányüléseinken is igen jó a légkör, döntéseinket előkészítjük, előzőleg megvitatjuk, előadva érveinket és egyeztetve véleményünket. A kormányfőhelyettesi pozíciómból kifolyólag összehangolom, koordinálom az oktatással, felsőoktatással, sporttal, egészségüggyel, művelődéssel, szociális kérdésekkel foglalkozó titkárságok munkáját. Emellett előfordul, hogy az említett területekhez kötődő különböző eseményeken, rendezvényeken, értekezleteken én helyettesítem a kormányfőt.
Mennyi kikapcsolódásra adnak lehetőséget a közelgő ünnepek, és hogyan tölti azokat?
– Az ünnepek minden percét a családommal töltöm, így pótolva év közbeni távolléteimet. Ez elsősorban a hétéves kislányomra és a feleségemre vonatkozik. A két nagy gyerekünk már egyetemi hallgató, így ők ezt már kevésbé igénylik. Az óévet most már több évre visszamenőleg baráti társasággal búcsúztatjuk, ami minden alkalommal jó hangulatban telik el. A jókedvhez hozzátartozik, hogy az új esztendőre derűlátóan tekintünk. A Magyar Szó olvasóinak ugyanezt a derűlátást ajánlom, és kívánom, hogy családjukban, környezetükben szeretet és megértés uralkodjon, munkájuk során pedig a sikerek jellemezzék az új évet.