2023. szeptember 25., hétfő
FELHÍVÁS

„Szülőföldön magyarul”

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága megbízásából meghirdette a „Szülőföldön magyarul” című programra vonatkozó felhívást. Az óvodások, általános- és középiskolások szülei nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatásra nyújthatnak be kérelmet, az egyetemi- és szakfőiskolai hallgatók pedig hallgatói támogatásra pályázhatnak.

A felhívás szövege szerint támogatásra jogosultak:

a) azok a kiskorú gyermekek, akik a 2022/2023-as tanév kezdetétől Szerbiában működő, akkreditált, működési engedéllyel rendelkező óvodában teljesen magyar nyelvű nevelésben vesznek részt,

b) azok az általános és középiskolás tanulók, akik a 2004. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Szerbiában működő, akkreditált, működési engedéllyel rendelkező oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat folytatják, és

ba) az alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják, és Szerbia közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek,

bb) egyéb magyar nyelvű oktatásban (pl. anyanyelvápolás) részesülnek, és a lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény vagy magyar nyelvű tagozat,

bc) olyan sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú személyek, akik nem akkreditált nevelési és oktatási intézményben folytatnak magyar nyelvű tanulmányokat vagy egyéb magyar nyelvű nevelésben részesülnek,

bd) olyan kiskorú személyek, akik sajátos nevelési igényeinek megfelelő – részben vagy egészben magyar nyelvű – nevelésben és oktatásban vesznek részt,

c) azok a középiskolai tanulók, akik a 2022/2023-as tanév megkezdéséig tizennyolcadik életévüket betöltötték, de az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései szerint kötelező, a ba) – bd) pontok szerinti képzésben részesülnek Szerbiában működő, akkreditált, működési engedéllyel rendelkező oktatási intézményben.

Hallgatói támogatásban részesülhet az a nappali tagozatos hallgató, aki Szerbiában működő felsőoktatási intézményben alap- vagy magiszteri tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

Támogatás összege és jogcíme:

Nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatás – bruttó 100 ezer forintnak megfelelő euró.

Hallgatói támogatás – bruttó 100.000 forintnak megfelelő euró.

A támogatási kérelem érvényességének feltételei:

A nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatásra vonatkozó feltételek:

– megfelelően kitöltött Adatlap (a dokumentum minden adatának megadása kötelező, a kitöltési útmutatónak [a továbbiakban: Útmutató] megfelelően);

– kötelezően csatolandó mellékletek:

a) a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának és – amennyiben rendelkezésre áll – személyazonosító okiratának fénymásolata;

b) a szülő/törvényes képviselő érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata. Amennyiben a törvényes képviselő nem az anyakönyvezett anya vagy apa, mellékelni kell a támogatási kérelem beadására vonatkozó jogosultságot igazoló dokumentumot (válásról szóló bírósági végzés, a törvényes képviselő megbízásáról szóló hatósági döntés, környezettanulmány stb.);

c) a gyermek(ek) óvodai, iskolai előkészítő- vagy iskolalátogatási igazolásának eredeti példánya, amely tartalmazza az adott osztály/tagozat/ csoport tannyelvének megjelölését, valamint a 2022/2023-as tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát, az osztály tanítója vagy az osztályfőnök aláírásával hitelesítve. Az egyéb magyar nyelvű oktatásban részesülő tanulók esetében az igazolásnak tartalmaznia kell a hivatalosan előírt, magyar nyelven tartott órák számát és a 2022/2023-as tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát. Utólag módosított, törölt, javított, felülírt igazolások nem elfogadhatóak.

A hallgatói támogatásra vonatkozó feltételek:

– megfelelően kitöltött Adatlap;

– kötelezően csatolandó mellékletek:

a) a támogatási kérelmet benyújtó személy érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata;

b) a támogatási kérelmet benyújtó személy hallgatói jogviszonyát igazoló okirat eredeti példánya, amely igazolja, hogy tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

Benyújtás módja:

A 2022/2023-as tanévre igényelhető támogatásokra a 2023. április 11. – 2023. május 24. közötti időszakban lehet támogatási kérelmeket benyújtani.

A támogatási kérelmek utolsó postára adási dátuma: 2023. május 24.

A támogatási kérelmet be lehet nyújtani személyesen, a Concordia Minoritatis Hungaricae (a továbbiakban: CMH) irodákban, vagy postai úton 1 (egy) eredeti példányban, zárt borítékban, ajánlott küldemény formájában.

Az adatlapok beszerezhetők:

Az Adatlapok a felhívás végén feltüntetett irodák bármelyikében beszerezhetők, illetve a www.cmh.org.rs honlapról letölthetők.

A támogatásokkal kapcsolatban további tájékoztatást kaphatnak a vajdasági CMH-irodákban.