P. Kovács Kristóf szerzetes vértanúsága

Mák Ferenc

2019. november 29., 18:57 >> 2019. november 29., 19:57

Kommentek száma 0  A cikkhez tartozik képgaléria  Megjelent nyomtatásban

Kelebián, Paskó Csaba atya templomában 2019. október 20-án ünnepi szentmise keretében avatták föl és áldották meg a P. Kovács Kristóf ferences rendi szerzetes törékeny alakját ábrázoló vitrázst, s ezzel az 1944 őszén, Újvidéken lezajlott partizán-vérengzés áldozata bekerült a templom karzatán fölsorakozó vértanúk és hitvallók társaságába, közel a vele együtt meggyilkolt P. Körösztös Krizosztom atya békét sugárzó, színes alakjához. Módfelett megindító volt a szabadkai Gaál Ferenc Ave Versus című hatalmas zenekari művének fölcsendülésekor a terror áldozataira emlékezni; hadseregnyi a mártírjaink sora, csak győzzük elsiratni őket!

2015-ben a szerzetesek vértanúságának hetvenedik évfordulóján az újvidéki Agapé kiadónál megjelent Harmath Károly A vértanúság hajtása – Az újvidéki ferences templom és rendház története az alapítástól napjainkig című egyháztörténeti munkájában dolgozta fel az 1944. októberi újvidéki eseményeket, könyvében részletesen leírta a két ferences szerzetes, Körösztös Krizosztom és Kovács Kristóf elhurcolásának és kivégzésének történetét. 2018-ban Budapesten a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány Kálmán Peregrin OFM szerkesztésében közzétette Imakilenced – A hét ferences szerzetes boldoggá avatásáért című füzetet, melynek életrajzi fejezeteiben a tragédia újabb részleteit találja az olvasó.

P. Kovács Kristóf újmiséje Jászberényben (1938), az Imakilenced című kiadványból

P. Körösztös Krizosztom – aki 1932-ben történt felszentelése után katonalelkészként került Újvidékre – 1944. szeptember 11-én érezve a partizánveszélyt a Szentferencrendi Zárdafőnökség nevében levelet intézett Provinciális feletteséhez, melyben elmondta, a bombázások során templomuk súlyos károkat szenvedett ugyan, de közvetlen veszély még nem fenyegeti őket. Majd így folytatta: „Arra az esetre azonban, ha a helyzet megváltozna, és akár a partizánok miatt, akár ellenséges behatolás következtében az atyákat közvetlen veszély fenyegetné, kérem Ft. Provinciális atyám szíves intézkedését. Magam részéről úgy gondolom, hogy ebben az esetben fölösleges volna az öt pátert és két testvért itt tartani. Én mindenképpen maradni szeretnék, s úgy látom P. Kristóf és Mihály is maradnának szívesen. Illetve nem akarjuk cserben hagyni azt a népet, amely megszeretett minket, nagy áldozatot hozott, és akiknek minden bizalmuk az Isten után bennünk van. Itt maradásunk valószínű következményeivel tisztában vagyunk. Főtisztelendő Provinciális Atya imáit kérve vagyok kézcsókkal alázatos gyermeke, P. Krizosztom.”

Az Imakilenced című kiadvány szerint (is) a partizánok 1944. október 26-án végzett letartóztatások során a hívekkel együtt begyűjtötték P. Körösztös Krizosztom és P. Kovács Kristóf mellett Kamarás Mihály ferencrendi szerzetest is. Krizosztom atyának ugyan fölajánlották a távozást, ő azonban csak abban az esetben élt volna a lehetőséggel, ha rendtársait is elengedik. Erre azonban már nem volt lehetőség. A partizánok internáló táborba hurcolták a szerzeteseket is, ahol ők napokon át vigasztalták, gyóntatták a híveiket. Október 28-án este a foglyok egy csoportját kihajtották a barakkból, összekötözték, majd futásra kényszerítették őket, közben zeneszó mellett puskatussal, botokkal ütötték a kivégzésre terelteket. Ekkor verték agyon P. Krizosztom atyát. Halálhírének kései vételekor, 1945. május 9-én Kriszten Rafael budai házfőnök a következőt jegyezte fel a rendház történetben: „[Kamarás] Mihály érkezett meg hozzánk. Az ő előadása nyomán bizonyosra vehető P. Körösztös Krizosztom halála. Véres ruháját behozták egy pincéből a kolostorba.”

A vele együtt vértanúságot szenvedett P. Kovács Kristófot a rend egyik krónikása szerint 1944. június 21-én Pécsre helyezték, de ő arra kérte a P. Provinciát, hogy Újvidékre mehessen hitszónoknak és gyóntatónak, ami meg is történt. „Azt óhajtotta elérni, hogy mint pap, hitéért vértanúságot szenvedhessen. […] Éppen azért szándékosan ott maradt Újvidéken, pedig a veszély közeledtével onnan eltávozhatott volna. A hívek nemcsak prédikációiért kedvelték, hanem azért is, mert mindenkinek gondját-baját megértően és szeretettel igyekezett elintézni.” Papi hivatásáról az internálótáborban sem feledkezett meg, vigasztalója volt a híveinek, mígnem a partizánok őt is lelőtték. Utolsó szavai ezek voltak: „Sic debuit esse! – Így kellett történnie!” Kristóf november 2-án halt meg Szerémségben, Inđija nevű helység közelében, „in odio sacerdoti – a papság elleni gyűlölet áldozata” – írta róla 1945 márciusában a vele együtt menetelő rendtársa. Az Imakilenced című kiadvány szerint „Kristóf atyában az Istenért mindent odaadni kész szerzetes példáját ismerhetjük fel”. Lukovics Milán OFM Elmélkedés című fejezetben így fogalmazott: „Kristóf atya az áldozatvállalás szellemében ment Újvidékre 1944-ben. A mérleg egyik serpenyőjében ott volt a háború esztelen pusztítása. A másik serpenyőben ő viszont odahelyezte tudatosan vállalt áldozatát, ami nemcsak azért volt jelentős, mert az internálás során sokakat meggyóntatott, megerősített, hanem mert a háború lelki pusztítása idején, amikor tombolt a gyűlölet, áldozata sok embernek visszaadta az istenbe, a szeretetbe, a jóság értelmébe vetett hitét.” Kristóf atya a maga 30 évével a háború idején vértanúság hírében meghalt hét ferences közül a legfiatalabb volt. Ugyanott Harmath Károly OFM, újvidéki házfőnök rámutatott: „A biztos kudarcra ítélt szenvedésben az önkéntelenül és elkerülhetetlenül magára maradó ember könnyen úgy érzi, hogy nem bírja tovább. Az értelmetlen szenvedést csak motiváltsággal lehet elfogadni, vagy legalább beletörődni.” Rendtársuk, Kamarás Mihály atya 1944. december 2-án tért vissza az elhurcoltatásából, első nyilvános szentmiséjét karácsony napján mutatta be. A két vértanú ferences atya halálának történetét tanúként ő őrizte meg az utókor számára. Hetvenöt év után alakjuk ma ott fénylik a kelebiai templom karzatának ablaksorában. Kovács Kristóf ferences atyát ábrázoló vitrázs Cseresnyésné Kiss Magdolna és a családja adományának köszönhetően készülhetett el.


Mielőtt hozzászólna a cikkhez, kérjük olvassa el a moderálási alapelvet!

! Hozzászóláshoz be kell jelentkeznie:
Facebook belépés
Listázás:

 • HETI ROVATOK
 • Kerekeken
 • Napsugár
 • Nyugdíjasok oldala
 • Vonalkód
 • MELLÉKLETEK
 • Sportvilág
 • Üveggolyó
 • Magvető
 • Képes Ifjúság
 • Tarka Világ
 • Kilátó
 • Hétvége